งานเลี้ยงรับ - ส่ง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนาจะหลวย

งานเลี้ยงรับ - ส่ง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนาจะหลวย ณ.ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนาจะหลวย 

2018-07-05 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนาจะหลวย