Generic placeholder image

EB24รายงานการกำกับติดตามผลแผนป้องกันปราบปรามทุจริตและแผนจริยธรรม

EB24รายงานการกำกับติดตามผลแผนป้องกันปราบปรามทุจริตและแผนจริยธรรม

1.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน

2.รายงาานผลการดำเนินงานการส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน รอบ 6 เดือน

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ EB24รายงานการกำกับติดตามผลแผนป้องกันปราบปรามทุจริตและแผนจริยธรรม.pdf

: 2020-03-06 : Admin 187