Generic placeholder image

ผลประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เรียงตามลำดับที่สอบได้

ตามประกาศโรงพยาบาลนาจะหลวย ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อนจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(รายเดือน ) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๑ อัตรา ผลการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เรียงตามลำดับที่สอบได้ ตามเอกสารแนบ ดังนี้

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ ผลสอบคัดเลือกพยาบาล.pdf

: 2019-06-28 : Admin 507